Secondary

Languages

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานธุรการ ฝ่ายกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 

-  งานด้านธุรการ งานเอกสาร ติดต่อประสานงาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วันที่รับสมัคร :   20 – 28 มกราคม 2563

วันที่: 
12 March 2020