Secondary

Languages

รับสมัคร สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ฝ่ายสำนักผู้จัดการ

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,750 บาท

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- จัดเก็บเอกสารแฟ้มประวัติข้อมูลบุคลากร

- รับผิดชอบงานงานนัดหมายผู้สมัคร ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- งานปฐมนิเทศพนักงานใหม่ งานจัดเก็บข้อมูล งานสารสนเทศบันทึกประวัติพนักงานลงระบบ ERP

- จัดทำสถิติข้อมูล ขาด ลา มา สาย และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

- งานประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายสำนักผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,750 บาท

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- รับ/ส่ง ลงทะเบียน บันทึก คัดแยกประเภทและจัดส่งหนังสือและเอกสารต่างๆ ที่จัดส่งให้บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- จัดเตรียม จัดพิมพ์จดหมาย หนังสือและเอกสารต่างๆ

- ติดต่อนัดหมายประชุม รวบรวมข้อมูล จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม งานบันทึกข้อมูล และการจัดทำรายงานการประชุม

- จัดเตรียมการประชาสัมพันธ์รณรงค์ เผยแพร่ข่าวสารการกำกับกิจการที่ดี

- จัดเตรียมการเสริมสร้างจรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม

 

การรับสมัครสอบ

ตั้งแต่ วันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม ...คลิก

 

 

 

วันที่: 
17 March 2020