Secondary

Languages

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 36 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร อัตราว่าง

1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์                            จำนวน  2 อัตรา

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์

 

2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                        จำนวน 7 อัตรา

ฝ่ายคดี 

   

3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       จำนวน 7 อัตรา

ฝ่ายบังคับคดี

 

4 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                        จำนวน 15 อัตรา

ฝ่ายบริหารหนี้ 1

    

5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                       จำนวน 1 อัตรา

ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง

 

6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี                                    จำนวน 1 อัตรา

ฝ่ายบัญชี

 

7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์                                จำนวน 3 อัตรา

 ฝ่ายกู้ยืม


การรับสมัคร

  • ผู้สมัครสอบเข้าไปสมัครงานที่เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา https://slf.thaijobjob.com  หัวข้อ “รับสมัครงาน”
  • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 30 ธันวาคม 2563 

 

วันที่: 
17 June 2022