Secondary

Languages

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา

 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนการดำเนินงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีโลยีสารสนเทศประจำปี และสนับสนุนให้ดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติงานด้านธุรการและงานบริหารทั่วไปให้ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้อีกทั้งประสานงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 คุณสมบัติเพิ่มเติม

1 มีประสบการณ์การทำงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 2 ปี

2 มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 6

ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2564

 

วันที่: 
19 April 2022