Secondary

Languages

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 2 จำนวน 10 อัตรา

 ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
- ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่หน่วยงาน (นายจ้าง) หรือผู้กู้ยืมเงินเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการหักเงินเดือน
- ตอบช้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการหักเงินเตือนเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
- ช่วยประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงาน (นายจ้าง) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
- สามารถดินทางลงพื้นที่พบหน่วยงน (นายจ้าง) ตามจังหวัตต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในการหักเงินเตือนได้

การรับสมัครสอบ

- ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  25 ตุลาคม 2565 - 2 พฤศจิกายน 2565 

 

วันที่: 
15 December 2022