Secondary

Languages

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ 1 จำนวน 50 อัตรา

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- โทรศัพท์ติดตามทวงถามหนี้

 คุณสมบัติเพิ่มเติม

- มีความรู้ทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว

- มีทักษะในการสื่อสาร กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  ตั้งแต่วันที่  24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โดยให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา https://slf.thaijobjob.com  หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารหนี้ 1”

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2016 2600 ต่อ 504,521

วันที่: 
12 January 2023