Secondary

Languages

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ จำนวน 10 อัตรา

 ประกาศกองทุนฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้  

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ จำนวน 8 อัตรา                             
  2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา

 

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ จำนวน 8 อัตรา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.1 เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร

1.2 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

1.3 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว

1.4 มีทักษะในการสื่อสาร กระตือรือร้น รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

1.5 การพูดชัดเจน สุภาพ จับประเด็นการสนทนาได้

1.6 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดต่อของผู้กู้ยืมหรือบุคคลภายนอก เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาในการให้บริการ

1.7 มีประสบการณ์ด้าน Call Center จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ Facebook Fanpage ,Web Chat , E-mail และ Line@


 

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.1 เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร

1.2 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ออกแบบนิเทศศิลป์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ โฆษณา สื่อสารการตลาด มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์

1.3 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเขียนข้อความและออกแบบอาร์ตเวิร์คได้ดี

1.4 สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Photoshop, Illustrator, In Design หรือ Premiere Pro ได้ดี

1.5 สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ( Word Excel Power Point) ได้ดี 

1.6 มีทักษะการเจรจาสื่อสารดี สามารถนำเสนอต่อหน้าสาธารณะ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

2. คุณสมบัติเพิ่มเติม

2.1 มีประสบการณ์หรือผลงานด้านสื่ออนไลน์ เช่น Facebook และ Tik Tok โดยนำเสนอเป็น Portfolio

2.2 มีประสบการณ์หรือผลงานอาร์ตเวิร์ค /อินโฟกราฟฟิก / คลิปวีดีโอ โดยนำเสนอ Portfolio

2.3 มีประสบการณ์เป็นพิธีกรในกิจกรรมหรืองานประชุมต่างๆ   

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.1 ร่วมจัดทำและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งภาพนิ่ง อินโฟกราฟฟิก และคลิปวีดีโอ

3.2 ร่วมจัดทำเนื้อหาสำหรับสื่อออนไลน์ประเภท Facebook และ TiK Tok

3.3 เป็นพิธีกรในงานประชุมและงานที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มกราคม 2566 

โดยให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา https://slf.thaijobjob.com  หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์”

 

วันที่: 
31 March 2023