Secondary

Languages

ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “กยศ. รุ่นใหม่ รู้ใช้ รู้ออม” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

  เนื่องจากสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ของ กยศ. เต็มแล้ว หากมีกำหนดวันสัมมนาอีกครั้ง  

ทางกองทุนจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ 

ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์

หัวข้อ “กยศ. รุ่นใหม่  รู้ใช้ รู้ออม” ครั้งที่ 2

ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 12.20 น.

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะจัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “กยศ. รุ่นใหม่ รู้ใช้ รู้ออม” ครั้งที่ 2 (ตามแผนงานพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืม) สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมจากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 1,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืนกองทุนเพื่อส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้อง

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาครบตามระยะเวลาที่กองทุนกำหนด และทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจหลังจากจบสัมมนาจะได้รับวุฒิบัตร เพื่อนับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 4 ชั่วโมง

** ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ผ่านทาง https://zoom.us/webinar/register/WN_JbmtJMqnSNymcfryiga79A

หรือ QR code

 

** กองทุนจะนำส่ง Link เข้าร่วมสัมมนาผ่านทางอีเมลของนักศึกษาก่อนวันสัมมนาประมาณ 1 วัน และเมื่อสัมมนาเสร็จสิ้นแล้วกองทุนจะนำส่งวุฒิบัตรให้กับสถานศึกษาต่อไป

 

หมายเหตุ :    กองทุนขอสงวนสิทธิ ดังนี้

1. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 1,000 คนแรก เท่านั้น

2. นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “กยศ. รุ่นใหม่  รู้ใช้ รู้ออม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 แล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ได้

3. หากผู้ที่ลงทะเบียนไม่เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ตามวันเวลาที่กองทุนกำหนด จะไม่ได้รับวุฒิบัตร และจะไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาในครั้งต่อไปได้

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์

โทร. 0 2016 2600 ต่อ 352, 353 และ 358

 

    

 

วันที่: 
9 February 2023