Secondary

Languages

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กยศ. ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

1 ตำแหน่งนิติกร ฝ่ายกฎหมาย  จำนวน 1 อัตรา

2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร  ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์  จำนวน 2 อัตรา


1 ตำแหน่งนิติกร ฝ่ายกฎหมาย  จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.1 เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

1.2 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์

2. คุณสมบัติเพิ่มเติม

2.1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรม Microsoft Office ได้

2.2 มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้

2.3 หากมีประสบการณ์ด้านทนายความ หรือการจัดทำนิติกรรมสัญญา อย่างน้อย 2 ปี หรือมีใบอนุญาตว่าความ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำนิติกรรมสัญญา เช่น การดำเนินการจัดทำร่างสัญญา การดำเนินงานทำสัญญา การพิจารณาสัญญา การดำเนินการขอหารือในเรื่องข้อสัญญา การดำเนินการขอความอนุเคราะห์อัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาเนื้อหาเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา


 

2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร  ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์  จำนวน 2 อัตรา

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.1 เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

1.2 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ออบแบบนิเทศศิลป์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ โฆษณา สื่อสารการตลาด มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ

1.3 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเขียนข้อความและออบแบบอาร์ตเวิร์คได้ดี

1.4 สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Photoshop, Illustrator, In Design หรือ Premiere Pro ได้ดี

1.5 สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, Power Point) ได้ดี

1.6 มีทักษะการเจรจาสื่อสารดี สามารถนำเสนอต่อหน้าสาธารณะ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

2. คุณสมบัติเพิ่มเติม

2.1 สามารถเป็นพิธีกร พูดต่อหน้าสาธารณะในกิจกรรมหรืองานประชุมต่างๆ ได้ดี (ถ้ามี)

2.2 มีประสบการณ์หรือผลงานด้านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook/ TikTok โดยนำเสนอ Portfolio (ถ้ามี)

2.3 มีประสบการณ์หรือผลงานอาร์ตเวิร์ค/ อินโฟกราฟฟิก/Clip VDO โดยนำเสนอ Portfolio (ถ้ามี)

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.1 ร่วมจัดทำเนื้อหาและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งภาพนิ่ง อินโฟกราฟฟิก และคลิปวีดีโอ

3.2 ร่วมจัดทำเนื้อหาสำหรับสื่อออนไลน์ประเภท Facebook และ TikTok

3.3 เป็นพิธีกรในงานประชุมและงานที่ได้รับมอบหมาย


การรับสมัครสอบ

- ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  ตั้งแต่วันที่  29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

- โดยให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา https://slf.thaijobjob.com   หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2016 2600 ต่อ 504,521

วันที่: 
26 July 2023