Secondary

Languages

ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับ NewGen เพื่อปลดหนี้ กยศ. ส่งต่อโอกาส”

ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับ NewGen เพื่อปลดหนี้ กยศ.

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะจัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับ NewGen เพื่อปลดหนี้ กยศ. ส่งต่อโอกาส” (ตามแผนงานพัฒนาบทบาทสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนระดับอุดมศึกษา จำนวนครั้งละ 1,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการชำระหนี้คืนกองทุนเพื่อส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้อง โดยกองทุนได้กำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อดังกล่าว แบ่งเป็นจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

    ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 31 มกราคม 2567  เวลา 08.30 - 12.20 น. 
    ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 - 12.20 น.  
    ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 12.20 น. 
    ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567  เวลา 08.30 - 12.20 น. 

 

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาครบตามระยะเวลาที่กองทุนกำหนด และทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจหลังจากจบสัมมนาจะได้รับวุฒิบัตร เพื่อนับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 4 ชั่วโมง

หมายเหตุ :

1. สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์  หากมีการเปิดระบบทางกองทุนจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์กองทุน อีกครั้งต่อไป

2. รับลงทะเบียนจำกัดเพียง 1,000 คน/ครั้งเท่านั้น

3. นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้เพียง 1 ครั้ง/ปีการศึกษาเท่านั้น

4. หากลงทะเบียนแล้วไม่ได้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ตามวันที่ลงทะเบียน นักศึกษาจะไม่ได้รับวุฒิบัตร และจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งต่อไปได้

5. กองทุนจะนำส่ง Link เข้าร่วมสัมมนาทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ก่อนวันสัมมนา 1 วัน

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์

โทร. 0 2016 2600 ต่อ 352, 353 และ 358

วันที่: 
5 January 2024