Secondary

Languages

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน

1.   แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคำขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร(แบบ กยศ.101)

2.   เอกสารของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

          2.1  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ

          2.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

          3.1  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ

          3.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้

          4.1   กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี

          4.2   กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.102) และ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้

5.  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)

6.  แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

7.  ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา

8.  เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม

* หมายเหตุ  :

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา บิดาต้องเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง เป็นต้น

 

การเปิดบัญชีเงิน

การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร