Secondary

Languages

การชำระเงินคืนตามสัญญากู้ยืมปีการศึกษา 2566

รายละเอียดของการชำระต้นเงินและดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด

สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่กองทุนฯ เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

กองทุนฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาในสัญญากู้ยืมเงินให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 รายละเอียดการผ่อนชำระเงินคืนในแต่ละแบบ มีดังนี้

แบบที่ 1 รายเดือน ชำระต้นเงินในจำนวนเท่ากันทุกเดือน

แบบที่ 2 รายไตรมาส (3 เดือน) ชำระต้นเงินในจำนวนเท่ากันทุกไตรมาส

แบบที่ 3 รายปี ชำระต้นเงินในจำนวนเท่ากันทุกปี

แบบที่ 4 รายปี ชำระต้นเงินในจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี (Step Up)

ทั้งนี้ ในกรณีผ่อนชำระ หากผู้กู้ยืมเงินไม่เลือกวิธีการผ่อนชำระวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น ผู้ให้กู้ยืม จะถือว่าผู้กู้ยืมเงินประสงค์จะผ่อนชำระเงินคืนเป็นรายปี โดยชำระต้นเงินในจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี (Step Up) นอกจากนี้ ในการผ่อนชำระเงินคืน ผู้กู้ยืมเงินจะต้องผ่อนชำระเงินคืนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการผ่อนชำระเงินคืนดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง จำนวนต้นเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ ดังนี้

แบบที่ 1 รายเดือน ชำระต้นเงินในจำนวนเท่ากันทุกเดือน

ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะต้นเงินไม่มีดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

สำหรับการชำระเงินกู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนในจำนวนที่เท่ากันทุกเดือน ซึ่งเป็นการชำระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี โดยให้ชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ทั้งนี้ การคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ให้คิดตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ของต้นเงินที่เหลือหลังจากผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงินกู้ยืมงวดแรกแล้ว

แบบที่ 2 รายไตรมาส (3 เดือน) ชำระต้นเงินในจำนวนเท่ากันทุกไตรมาส

ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะต้นเงินไม่มีดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา  โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

สำหรับการชำระเงินกู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนในจำนวนที่เท่ากัน ทุกไตรมาส (ทุก 3 เดือน นับแต่วันที่ 5 กรกฎาคมแรกตามวรรคก่อน) ซึ่งเป็นการชำระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี โดยให้ชำระทุกไตรมาส ภายในวันที่ 5 ของเดือนที่ถึงกำหนดชำระ ทั้งนี้ การคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ให้คิดตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ของต้นเงินที่เหลือหลังจากผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงินกู้ยืมงวดแรกแล้ว

แบบที่ 3 รายปี ชำระต้นเงินในจำนวนเท่ากันทุกปี

 

ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะต้นเงินไม่มีดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

สำหรับการชำระเงินกู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนในจำนวนที่เท่ากันทุกปี ตามที่ผู้กู้ยืมเงินแจ้งความประสงค์ไว้กับผู้ให้กู้ยืม ซึ่งเป็นการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี โดยให้ชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแต่ละปี ทั้งนี้ การคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ให้คิดตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาโดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ของต้นเงินที่เหลือหลังจากผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงินกู้ยืมงวดแรกแล้ว

แบบที่ 4 รายปี ชำระต้นเงินในจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี (Step Up) 

 

ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะต้นเงินไม่มีดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

สำหรับการชำระเงินกู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไปให้ ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนในจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี (Step Up) ตามที่ผู้กู้ยืมเงินแจ้งความประสงค์ไว้กับผู้ให้กู้ยืม ซึ่งเป็นการชำระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี โดยให้ชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแต่ละปี ทั้งนี้ การคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ให้คิดตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาโดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ของต้นเงินที่เหลือหลังจากผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงินกู้ยืมงวดแรกแล้ว

  รายละเอียดของการชำระต้นเงินและดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด