Secondary

Languages

ประกาศเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การจ้างพิมพ์หนังสือบอกกล่าวการค้างชำระหนี้กับผู้ค้ำประกันของกองทุน งวดเดือนมกราคม 2561 - งวดเดือนกันยายน 2561 จำนวนไม่เกิน 2,328,953 ฉบับ