Secondary

Languages

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลังปรับปรุงครั้งที่ 2 เผยแพร่ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น.เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หากมีความคิดเห็นให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกองทุนฯ โดยตรง โดยเปิดเผยตัว ซึ่งส่งความคิดเห็นได้ที่ หมายเลขโทรสาร 0-2016-4800 หรือ email : [email protected]

วันที่: 
15 June 2018