Secondary

Languages

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

วันที่: 
23 July 2018