Secondary

Languages

สรุปผลการพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการ ที่กองทุนฯ ได้เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง​โครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สรุปผลการพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการ ที่กองทุนฯ ได้เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง​โครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลังปรับปรุงครั้งทีี่ 3 เมื่อวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561

วันที่: 
23 July 2018