Secondary

Languages

กฎหมายและระเบียบ - ระเบียบคณะกรรมการกองทุน

  1. 1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560
  2. 2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน
  3. 3. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการเรียกให้ชำระหนี้ พ.ศ. 2561
  4. 4. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล ให้ทำหน้าที่บริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ติดตามและเร่งรัดให้มีการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2563
  5. 5. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  6. 6. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการมอบอำนาจของผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2565
  7. 7. ระเบียบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วย แนวปฏิบัติในการดำเนินการงดบังคับคดีไว้ชั่วคราวให้กับผู้กู้ยืมเงินและถอนการบังคับคดีให้กับผู้ค้ำประกัน สำหรับผู้กู้ยืมเงินกลุ่มที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดและได้บังคับคดีแล้ว ภายหลังจากที่ผู้กูยืมเงินได้ทำสัญญา
  8. 8. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการคืนเงินส่วนที่ชำระเงินจากยอดหนี้ที่มีการปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2567