Secondary

Languages

กองทุนขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan กองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2559

          ด้วยสถานศึกษาที่เปิดภาคการศึกษาแบบทั่วไปจำนวนมาก ได้ทำหนังสือและประสานมายังกองทุนเพื่อขอให้ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan กองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2559 เนื่องจากดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กองทุนกำหนด
          ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้กู้ยืม กองทุนจึงขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan กองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2559 ให้กับสถานศึกษาแบบทั่วไป จำนวน 3,193 แห่ง แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปวช. และปวท./ปวส. และระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี ตั้งแต่ขั้นตอนสถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมและประกาศรายชื่อ ถึงขั้นตอนสถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ระยะเวลารวม 30 วัน !!! หากพ้นกำหนดกองทุนจะไม่ขยายระยะเวลาอีก ขั้นตอนที่ขยายระยะเวลามีรายละเอียด ดังนี้

ตาราง ขั้นตอนขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan กองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2559

 

*หมายเหตุ  สถานศึกษาจำนวน 3,193 แห่ง เป็นสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ สมศ.รอบ 3 และได้รับการประเมินจาก สกอ.หรือต้นสังกัด ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ดังนี้

  • รายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)...คลิก
  • รายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)...คลิก
  • รายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)...คลิก
  • รายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)...คลิก
  • รายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)...คลิก
  • รายชื่อสถานศึกษาในสังกัดอื่น...คลิก
     
วันที่: 
6 October 2016