Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์ - การกู้ยืม

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2567

         1. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2567 ... คลิก    2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567    3....

การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2567
วันที่: 6 June 2024
ผู้เข้าชม: 420,383

แนวปฏิบัติเรื่อง การโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับสถานศึกษา และการโอนเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืมเงิน

การโอนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับสถานศึกษา กองทุนฯ จะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษา ภายหลังจากธนาคารตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงินและ/หรือแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมว่าถูกต้องครบถ้วน ตรงกับข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากระบบ...

default image
วันที่: 10 April 2024
ผู้เข้าชม: 8,354

SET e-Learning หลักสูตรภาคบังคับ นับเป็นชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2564 - 2570 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับผู้กู้ยืมเงิน...

default image
วันที่: 2 April 2024
ผู้เข้าชม: 45,694

ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2567

1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560  ฉบับที่ 1 ... คลิก คำขอเข้าร่วมดำเนินงาน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 5...

default image
วันที่: 6 March 2024
ผู้เข้าชม: 138,678

เรียน SET e-Learning ปี 2567 ได้เลย นับเป็นชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ พิเศษ! เปิดโลกความรู้กับ 22 หลักสูตรใหม่!

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมความรู้ทางการเงินด้วยการจัดทำหลักสูตร SET e-Learning ให้ความรู้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่สนใจ...

เรียน SET e-Learning ปี 2567 ได้เลย นับเป็นชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ พิเศษ! เปิดโลกความรู้กับ 22
วันที่: 5 March 2024
ผู้เข้าชม: 514,006

กยศ. จับมือสถานศึกษานอกระบบ 74 แห่ง นำร่องการให้กู้ยืมหลักสูตรระยะสั้นด้านการบริบาลให้กู้แก่บุคคลอายุ 18 - 60 ปี

    28 กุมภาพันธ์ 2567   วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10.00 น. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการนำร่องการให้เงินกู้ยืมในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ...

default image
วันที่: 28 February 2024
ผู้เข้าชม: 10,155

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จับมือสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ นำร่องการให้กู้ยืมหลักสูตรระยะสั้น Reskill/Upskill

  วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10.30 น. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการนำร่องการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ...

default image
วันที่: 12 February 2024
ผู้เข้าชม: 9,571