Secondary

Languages

ประกาศการเปิดระบบ e-Studentloan กองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2559

          ด้วยประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน สำหรับนิสิต หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ปีการศึกษา 2559 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2559 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงได้ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan กองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 สำหรับผู้กู้ยืมและสถานศึกษา ดังนี้
 

1.  สำหรับสถานศึกษาทั่วไป

สำหรับสถานศึกษาทั่วไป

2. สำหรับสถานศึกษาที่เปิด-ปิดภาคเรียนแบบประชาคมอาเซียน

สำหรับสถานศึกษาที่เปิด-ปิดภาคเรียนแบบประชาคมอาเซียน

วันที่: 
7 October 2016