Secondary

Languages

เปรียบเทียบผลการชำระหนี้ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม

เปรียบเทียบผลการชำระหนี้ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชื่นชมผู้กู้ว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยชำระหนี้คืนกองทุนเพื่อส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง ส่งให้ผลการชำระหนี้ในช่วงวันครบกำหนด 5 ก.ค. ดีขึ้น ได้รับเงินคืนกว่า 16,000 ล้านบาท เท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งปี ซึ่งมากขึ้นกว่าปีก่อนกว่า 4,500 ล้านบาท

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนฯ ได้เปิดเผยผลการชำระหนี้กองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระหนี้ที่ผ่านมาว่า “ในขณะนี้มีผู้กู้ยืม กยศ. มาชำระหนี้แล้ว เป็นเงิน 16,124 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา 39% และมีผู้กู้ยืม กรอ. มาชำระหนี้แล้วเป็นเงิน 388 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็น 27% ทั้งนี้ จากการที่กองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ได้มีผลการชำระเงินคืนมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าผู้กู้ยืมได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นผลดีต่อการดำเนินงานกองทุน โดยสามารถนำเงินดังกล่าวหมุนเวียนกลับไปสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้กู้ยืมรุ่นต่อไป กองทุนขอขอบคุณผู้กู้ยืมทุกท่านที่มาชำระเงินคืน เพื่อส่งต่อโอกาสที่เคยได้รับให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง รวมถึงขอขอบคุณสื่อมวลชน หน่วยงานองค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสถานศึกษาที่ช่วยกันสร้างวินัยและความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมที่ไม่สามารถไปชำระหนี้ได้ทันวันที่ 5 กรกฎาคม ยังสามารถติดต่อขอชำระหนี้ได้หลังจากวันดังกล่าวได้ตลอดเวลา แต่จะต้องเสียเบี้ยปรับตามจำนวนวันที่ผิดนัด หากชำระหนี้ล่าช้าก็จะเสียเบี้ยปรับเพิ่มมากขึ้น หรือหากผู้กู้ยืมค้างชำระหนี้เกิน 4 ปี 5 งวด อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ ดังนั้น เพื่อเป็นผลดีกับ ตัวผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน จึงควรรีบชำระหนี้ที่ค้างให้มีสถานะเป็นปกติ หากผู้กู้ยืมจะชำระหนี้ปิดบัญชีภายใน 30 กันยายนนี้ กองทุนจะลดเบี้ยปรับให้ 100% โดยก่อนชำระหนี้ให้ติดต่อสอบถามที่โทร. 0 2016 4888”

วันที่: 
6 October 2016