Secondary

Languages

กยศ.เปิดบริการรับชำระหนี้ด้วยรหัสการชำระเงิน (Barcode) ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย และธนาคาร

 

วันนี้สะดวกมากขึ้น สำหรับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ สามารถพิมพ์รหัสการรับชำระเงิน (Barcode) ได้ที่หน้า Website กองทุนฯ เมนูตรวจสอบยอดหนี้ และนำไปชำระเงินผ่านช่องทางได้ ดังนี้

 1. เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 2. ไปรษณีย์ไทย
 3. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 4. ธนาคารทหารไทย
 5. ธนาคารไทยพาณิชย์
 6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 8. ธนาคารกสิกรไทย
 9. ธนาคารกรุงเทพ

ผู้กู้ยืมสามารถพิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) ได้ที่หน้าตรวจสอบยอดหนี้ของตนเอง ที่ผู้กู้ยืมทำสัญญา

หมายเหตุ

 • การพิมพ์รหัสการชำระเงิน(Barcode) กรณีกลุ่มผู้กู้ยืมกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจาก "ผู้กู้ยืมปกติสัญญา 15 ปี" จะไม่สามารถพิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) ได้
 • จำนวนเงินที่ท่านชำระผ่านหน่วยรับชำระ จะถูกหักเป็นค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้ให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมจำนวน 10 บาท ก่อน แล้วจึงนำยอดเงินที่เหลือไปลดยอดหนี้ ทั้งนี้ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมให้หน่วยรับชำระตามอัตราที่หน่วยรับชำระนั้นเรียกเก็บเพิ่มด้วย
 • ท่านสามารถตรวจสอบรายการลดหนี้ได้ภายหลังจากวันที่ท่านชำระเงินไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
วันที่: 
6 October 2016