Secondary

Languages

หลักเกณฑ์การระงับการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองทุนจะดำเนินการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กับสถานศึกษาที่มีการให้กู้ยืมในปีการศึกษา 2559 ซึ่งยังมีสถานศึกษาหลายแห่งที่ไม่ส่งเลขที่บัญชีสำหรับรับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน และ/หรือไม่ดำเนินงานระบบ e-Audit  และ/หรือไม่จัดทำแบบรายงาน กองทุนจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การระงับการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนในกรณีดังต่อไปนี้

1. สถานศึกษาที่ไม่ส่งเลขที่บัญชีสำหรับรับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน  (รายชื่อสถานศึกษา)

2. สถานศึกษาที่ไม่ส่งข้อมูลและ/หรือไม่ส่งคืนเงิน และ/หรือไม่ส่งหลักฐานการคืนเงิน และ/หรือไม่ชำระดอกเบี้ยผิดนัด และ/หรือไม่ส่งหลักฐานการชำระดอกเบี้ยผิดนัดให้กับกองทุน สำหรับการดำเนินงานระบบ e-Audit  ปีการศึกษา 2554 – 2559 (รายชื่อสถานศึกษา)

3. สถานศึกษาที่ไม่จัดทำแบบรายงานและ/หรือไม่ส่งคืนเงิน และ/หรือไม่ส่งหลักฐานการคืนเงิน สำหรับการจัดทำแบบรายงานการส่งคืนเงินกู้ยืมที่มิได้ใช้ ปีการศึกษา 2550-2554 (รายชื่อสถานศึกษา)

ทั้งนี้ หากสถานศึกษาดำเนินการครบถ้วนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กองทุนจะยกเลิกการระงับการจ่ายเงินดังกล่าว
                
      
ฝ่ายกู้ยืม

หากมีข้อสงสัย

กรณีข้อที่ 1  โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-0164888 ต่อ 160

กรณีข้อที่ 2 และ 3  โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-0164888 ต่อ 601-603

วันที่: 
19 January 2018