Secondary

Languages

การปรับปรุงโปรแกรมและขั้นตอนการรับส่งรหัส One Time Password (OTP) ในระบบ e-Studentloan สำหรับนักเรียน และนักศึกษา

          ด้วยกองทุนฯ ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมและขั้นตอนการดำเนินการรับส่งรหัส One Time Password (OTP) โดยเพิ่มช่องทางการรับส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมจากการส่งทางอีเมลของผู้กู้ยืม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

 

คลิกเพื่อ Download ขั้นตอนการดำเนินงาน

วันที่: 
22 March 2018