Secondary

Languages

การขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2560

​เรียน  ผู้กู้ยืมและสถานศึกษา

               คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2560 ทั้งกองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ให้กับสถานศึกษาเฉพาะที่ผู้กู้ได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 8 เรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดระบบให้สถานศึกษาดำเนินการ ในขั้นตอนที่ 9 - 11 รายละเอียดขั้นตอนตามไฟล์แนบ ...คลิก   จำนวน 30 วัน โดยกองทุนจะเปิดระบบ e-Studentloan ให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารการกู้ยืมให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมให้เรียบร้อยด้วย  (รายชื่อสถานศึกษา) ...คลิก  

ฝ่ายกู้ยืม
3 เมษายน 2561

วันที่: 
4 April 2018