Secondary

Languages

หัวหน้ากลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

- บริหารจัดการ วางแผน ควบคุมกำกับงานติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อบริการลูกค้า (Contact Center) และช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ

- บริหารจัดการ วางแผน ควบคุมงานรับเรื่องทุกข์ ร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำติชมจากลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ

- บริหารจัดการ วางแผน ควบคุมกำกับงานบริการส่วนต้อนรับของหน่วยงาน เพื่อบริการลูกค้าที่เดินทางเข้ามาติดต่อด้วยตนเองให้เป็นไปอย่างราบรื่น

- ประเมินผลและวัดประสิทธิภาพการทำงาน ตรวจสอบการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พร้อมทำสถิติรายงานเป็นรายเดือน เพื่อวิเคราะห์พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- บริหารจัดการ วางแผน ควบคุมและดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

วันที่รับสมัคร : 1 - 21 พฤศจิกายน 2561

วันที่: 
31 October 2018