Secondary

Languages

รายชื่อสถานศึกษาที่เอกสารบันทึกข้อตกลง (MOU) ยังไม่เรียบร้อย

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา

กองทุนขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่เอกสารบันทึกข้อตกลง(MOU) ยังไม่เรียบร้อย ดังนี้

1.สถานศึกษาที่ยังไม่ส่งบันทึกข้อตกลง (รายชื่อสถานศึกษา)  

2.สถานศึกษาที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้สถานศึกษาแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำกับดูแลสถานศึกษาของท่านผ่านทางโทรศัพท์หรือ e-mail หรือ Line ... คลิก เพื่อกองทุนจะได้เร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

หมายเหตุ สถานศึกษาตามข้อ 1 และ 2 ดังกล่าวข้างต้น ยังไม่สามารถดำเนินการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2561 ได้ หรือกองทุนอนุโลมให้ดำเนินการได้เฉพาะขั้นตอนผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan เท่านั้น

วันที่: 
29 January 2019