Secondary

Languages

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน กยศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

กองทุนขอความร่วมมือสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุน กยศ.ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ประสงค์รับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทำแบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งกองทุนจะนำผลคะแนนของการจัดทำแบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ในการนี้ กองทุนขอให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องเลขที่บัญชีของสถานศึกษา หากพบว่าเลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง หรือสถานศึกษาของท่านไม่มีเลขที่บัญชีโปรดทำหนังสือพร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงไทยที่ถูกต้องแจ้งมายังกองทุนทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสถานศึกษาในสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากด้วย หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา โดยกองทุนจะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น

  • หนังสือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ กค 5115/ว 531 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 ..คลิก 
  • แบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
  • หลักเกณฑ์ในการระงับการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา

         กองทุนได้กำหนดหลักเกณฑ์การระงับการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนในกรณีดังต่อไปนี้

       1. สถานศึกษาที่ไม่ส่งเลขที่บัญชีสำหรับรับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน…คลิกรายชื่อสถานศึกษา

       2. สถานศึกษาที่ไม่ส่งข้อมูลและ/หรือไม่ส่งคืนเงิน และ/หรือไม่ส่งหลักฐานการคืนเงิน และ/หรือไม่ชำระดอกเบี้ยผิดนัด และ/หรือไม่ส่งหลักฐานการชำระดอกเบี้ยผิดนัดให้กับกองทุน สำหรับการดำเนินงานระบบ e-Audit ปีการศึกษา 2554 – 2560 ...คลิกรายชื่อสถานศึกษา

       3. สถานศึกษาที่ไม่จัดทำแบบรายงานและ/หรือไม่ส่งคืนเงิน และ/หรือไม่ส่งหลักฐานการคืนเงิน สำหรับการจัดทำแบบรายงานการส่งคืนเงินกู้ยืมที่มิได้ใช้ ปีการศึกษา 2550-2554...คลิกรายชื่อสถานศึกษา

 

ทั้งนี้ หากสถานศึกษาดำเนินการครบถ้วนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กองทุนจะยกเลิกการระงับการจ่ายเงินดังกล่าว

 

ตรวจสอบเลขที่บัญชีสำหรับรับโอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 

  • สถานศึกษาที่มีเลขที่บัญชีสำหรับรับโอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ...คลิก
  • สถานศึกษาที่ไม่มีเลขที่บัญชีสำหรับรับโอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ...คลิก

 

ฝ่ายกู้ยืม

โทร 0 2016 4815

โทรสาร 0 2016 4950

E–mail : [email protected]

 

วันที่: 
6 February 2019