Secondary

Languages

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 22 - 23 เมษายน 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2562

ณ ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

•   เอกสารประกอบการบรรยาย

- กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ระยะที่ 1 ...คลิก

- การบรรยายพิเศษในหัวข้อ ความสำคัญของสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืม กยศ. ...คลิก

โดย คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

- อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ แนวคิดในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมสู่แผนปฏิบัติการในสถานศึกษาที่ยั่งยืน ...คลิก

โดย รศ.ศุภรัตน์ รัตนมุขย์ รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณชลลดา นันทวิสัย นักวิชาการอิสระ

- อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ กิจกรรมในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืม กยศ. ...คลิก

โดย คุณณัฐคม จิตติรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เดอะสตาฟกรุ๊ป จำกัด 

  • แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562...คลิก

- ตัวอย่างแผน-วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ...คลิก

- ตัวอย่างแผน-วิทยาลัยสารพัสช่างอุตรดิตถ์...คลิก

- ตัวอย่างแผน-วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ...คลิก

- ตัวอย่างแผน-วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)...คลิก

 

 

 

วันที่: 
9 April 2019