Secondary

Languages

กยศ. เตือนครบกำหนดชำระหนี้ 5 ก.ค. ส่งต่อโอกาสรุ่นน้อง

 

“กยศ. เตือนครบกำหนดชำระหนี้ 5 ก.ค. ส่งต่อโอกาสรุ่นน้อง”

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งเตือนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ที่จะครบกำหนดชำระหนี้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมนี้ เพื่อป้องกันการค้างชำระหนี้จนถูกคิดเบี้ยปรับหรือถูกดำเนินคดี  

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “เนื่องจากวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุน โดยในปีนี้มีผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ประมาณ 3.6 ล้านราย กองทุนจึงขอแจ้งเตือนให้ผู้กู้ยืมรุ่นพี่มาติดต่อชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไข  ที่กำหนด หากผู้กู้ยืมชำระล่าช้าจะทำให้ต้องเสียเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ ในอัตราร้อยละ 12-18 ต่อปี รวมถึงผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันที่ค้างชำระหนี้ อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้

ในปีที่ผ่านมา กองทุนได้เริ่มดำเนินการหักเงินเดือนผู้กู้ยืมผ่านองค์กรนายจ้างภาครัฐทุกแห่ง และภาคเอกชนขนาดใหญ่แล้วซึ่งเป็นการหักเงินเดือนชำระหนี้ตามงวดวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดังนั้น หากผู้กู้ยืมที่ยังชำระไม่ครบตามยอดรายปีที่ต้องชำระ หรือหน่วยงานยังไม่หักเงินเดือน หรือประกอบอาชีพอิสระ ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบยอดหนี้ด้วยตนเองได้ทาง www.studentloan.or.th และชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ธนาคารที่กองทุนกำหนด เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย หรือสแกน QR code จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next   

ปัจจุบันกองทุนมีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาไปแล้วจำนวนกว่า 5.6 ล้านราย คิดเป็นเงินกู้ยืมกว่า 6 แสนล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนขอขอบคุณผู้กู้ยืมรุ่นพี่ทุกท่านที่ชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line@กยศ. หรือโทร 0 2016 4888” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

  • กยศ. เตือนครบกำหนดชำระหนี้ 5 ก.ค. ส่งต่อโอกาสรุ่นน้อง...คลิก

 

วันที่: 
25 June 2019