Secondary

Languages

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองทุนขอความร่วมมือสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุน กยศ.ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ประสงค์รับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทำแบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งกองทุนจะนำผลคะแนนของการจัดทำแบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดังนั้น กองทุนขอให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชีสำหรับรับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา หากพบว่าเลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง หรือสถานศึกษาของท่าน ไม่มีเลขที่บัญชี โปรดทำหนังสือพร้อมแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี “บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ.........(ระบุชื่อสถานศึกษา)” แจ้งมายังกองทุน โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสถานศึกษา (ถ้ามี) ในสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากด้วย หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา โดยกองทุนจะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2562

 

หนังสือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ กค 5115/ว 3393 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

   ตรวจสอบเลขที่บัญชีสำหรับรับโอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา

-  หลักเกณฑ์ในการระงับการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา

 

  กองทุนได้กำหนดหลักเกณฑ์การระงับการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนในกรณีดังต่อไปนี้

1. สถานศึกษาที่ไม่ส่งเลขที่บัญชีสำหรับรับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน…คลิกรายชื่อสถานศึกษา

2. สถานศึกษาที่ไม่ส่งข้อมูลและ/หรือไม่ส่งคืนเงิน และ/หรือไม่ส่งหลักฐานการคืนเงิน และ/หรือไม่ชำระดอกเบี้ยผิดนัด และ/หรือไม่ส่งหลักฐานการชำระดอกเบี้ยผิดนัดให้กับกองทุน สำหรับการดำเนินงานระบบ e-Audit ปีการศึกษา 2554 – 2561 ...คลิกรายชื่อสถานศึกษา

3. สถานศึกษาที่ไม่จัดทำแบบรายงานและ/หรือไม่ส่งคืนเงิน และ/หรือไม่ส่งหลักฐานการคืนเงิน สำหรับการจัดทำแบบรายงานการส่งคืนเงินกู้ยืมที่มิได้ใช้ ปีการศึกษา 2550-2554...คลิกรายชื่อสถานศึกษา

ทั้งนี้ หากสถานศึกษาดำเนินการครบถ้วนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กองทุนจะยกเลิกการระงับการจ่ายเงินดังกล่าว

 

 

 

ฝ่ายกู้ยืม

โทร 0 2016 2644  โทรสาร 0 2016 2668

 

วันที่: 
27 June 2019