Secondary

Languages

“กยศ. ปรับสัญญายอมประนีประนอมในศาล ช่วยผู้กู้ที่ถูกฟ้องคดี ขยายเวลาผ่อนชำระ ลดเบี้ยปรับ 75%”

 

“กยศ. ปรับสัญญายอมประนีประนอมในศาล ช่วยผู้กู้ที่ถูกฟ้องคดี

ขยายเวลาผ่อนชำระ ลดเบี้ยปรับ 75%”

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปรับเงื่อนไขสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยมีการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้สูงสุด 15 ปี พร้อมลดเบี้ยปรับ 75% เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ที่ถูกดำเนินคดี และมีภาระหนี้ค้างชำระจำนวนมาก 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “กองทุนได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้จนถึงขั้นถูกบอกเลิกสัญญาและดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งหากผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีในปี 2562 ทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาล กองทุนจะลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75    ของเบี้ยปรับที่มีอยู่ ณ วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ แต่การลดเบี้ยปรับนั้น มีเงื่อนไขว่าผู้กู้ยืมที่ตกลงทำสัญญาแล้วต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป หากผู้กู้ยืมผิดนัดงวดใดงวดหนึ่ง  จะนำส่วนลดเบี้ยปรับกลับเข้ามาเป็นหนี้ตามคำพิพากษาทันที ทั้งนี้ กองทุนให้โอกาสผู้กู้ในการผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นกับจำนวนทุนทรัพย์ (เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ) คงเหลือ ณ วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ดังนี้  

  • ทุนทรัพย์ไม่เกิน 250,000 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 9 ปี
  • ทุนทรัพย์มากกว่า 250,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 12 ปี  
  • ทุนทรัพย์มากกว่า 400,000 บาทขึ้นไป ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 15 ปี

การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระจำนวนมากให้สามารถผ่อนชำระหนี้ตามความสามารถได้ต่อเนื่องโดยต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้อีก และเป็นการสร้างวินัยให้กับผู้กู้ยืม โดยหลังจากที่ผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้ว ผู้กู้ยืมจะต้องชำระเงินทุกเดือนตามที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้กู้ยืมยังผิดนัดชำระหนี้หรือค้างชำระหนี้อีก นอกจากจะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับแล้ว กองทุนจะทำการบังคับคดีต่อไปในอนาคต หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line@กยศ.คดีและบังคับคดี หรือโทร 0 2016 4888” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

 

 

วันที่: 
5 July 2019