Secondary

Languages

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอแจ้งปิดระบบตรวจสอบยอดหนี้ กยศ.

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอแจ้งปิดระบบตรวจสอบยอดหนี้ กยศ.
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอแจ้งปิดระบบตรวจสอบยอดหนี้ กยศ.
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น.
ถึงวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
------------
บริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
สอบถามยอดหนี้ และชำระหนี้ กยศ. ที่สาขาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

โดยท่านสามารถเข้าใช้บริการระบบใหม่  ได้ที่

https://wsa.dsl.studentloan.or.th

ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

วันที่: 
12 November 2020