Secondary

Languages

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสัมมนา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (รัฐ) วันที่ 3 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสัมมนา

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (รัฐ) ประจำปีการศึกษา 2564

 วันที่ 3 มีนาคม 2564  ผ่านระบบการประชุมสัมมนาออนไลน์

เอกสารประกอบการบรรยาย

  • การบรรยายเรื่อง “นโยบายการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในปีการศึกษา 2564”  

โดย คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ...คลิก

  • การบรรยายเรื่อง “ภาพรวมการดำเนินงานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System - DSL)”  

โดย คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และคุณอาสิน ไชยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ...คลิก

  • การบรรยายเรื่อง “แนวทางการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 4 ลักษณะ และระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2564” 

โดย  คุณวีรศักดิ์ ดวงดารา ผู้อำนวยการฝ่ายกู้ยืม ...คลิก

คลิปการบรรยาย

  • เรื่อง “SET e-Learning นวัตกรรมสร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ.” 

โดย คุณพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ...คลิก

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการจัดการการให้กู้ยืม (Loan Origination System - LOS) ในปีการศึกษา 2564 เบื้องต้น” 

โดย วิทยากรจาก บมจ. ธนาคารกรุงไทย ...คลิก


ชมคลิปย้อนหลังการประชุมสัมมนาออนไลน์ 

  • ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (รัฐ) วันที่ 3 มีนาคม 2564 ...คลิก
วันที่: 
3 March 2021