Secondary

Languages

โครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้ พลังความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูและสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินสำหรับคนไทย”

กยศ. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินสำหรับคนไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “Happy Money สุขเงิน สร้างได้ พลังความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูและสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินสำหรับคนไทย” วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09:00-12:00 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ฟื้นฟูการเงินภาคครัวเรือนไทย ภารกิจร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงิน Financial Literacy”

พิธีลงนาม MOU ด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ระหว่าง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนการออมแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเสวนาจากองค์กรพันธมิตรในหัวข้อ “ปฏิบัติการรวมพลัง สร้างคนไทยใส่ใจเรื่องการเงิน” และ หัวข้อ “ส่งต่อความรู้การเงินอย่างไร ให้เกิดวินัยยั่งยืน : ต้นแบบองค์กรร่วมขับเคลื่อนและเพิ่มพูนทักษะเรื่องการเงิน” รับชมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และ YouTube Live ของ SET Thailand พร้อมกันทั่วประเทศ 

วันที่: 
20 April 2021