Secondary

Languages

กยศ.ลุยแก้กม.ช่วยลูกหนี้ ถูกฟ้องบังคับคดี 1.1 ล้านราย ให้กลับมาชำระปกติอีกครั้ง

กยศ.ลุยแก้กม.ช่วยลูกหนี้ ถูกกฟ้องบังคับคดี 1.1 ล้านราย ให้กลับมาชำระปกติอีกครั้ง
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 30 สิงหาคม 2564
 
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยศ. กำลังเร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อเพิ่มขอบเขตในการบริหาร รวมถึงให้อำนาจกองทุนฯ เข้าไปช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี หรือศาลมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการบังคับคดี มีจำนวนกว่า 1.1 ล้านราย ให้สามารถเข้าร่วมการแก้ไขหนี้ แปลงหนี้ เพื่อกลับมาผ่อนชำระได้อีกครั้ง
 
"ที่ผ่านมา กยศ. ได้ออกมาตรการบรรเทาความช่วยเหลือลูกหนี้ช่วง โควิดมาแล้ว แต่จะเป็นการช่วยลูกหนี้กลุ่มที่ยังไม่ถูกฟ้องดำเนินคดีเป็นหลัก เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ ให้ขยายการชำระได้นาน 30 ปี เงินงวดผ่อนชำระลดลง หรือการลดหักบัญชีเงินเดือนเหลือเดือนละ 10 บาท เป็นต้น แต่ในส่วนลูกหนี้ที่ถูกฟ้องหรือบังคับคดีไปแล้ว กยศ. ยังไม่สามารถช่วยเหลือแก้หนี้ให้ได้ เนื่องจากยังติดขัดข้อกฎหมาย ที่จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาล"
 
ดังนั้น การแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนฯ ครั้งนี้ จะเข้ามาช่วยลูกหนี้กลุ่มดังกล่าว โดยปัจจุบันอยู่ขั้นตอนเปิดรับฟังจากผู้มีส่วนได้เสีย ลูกหนี้ นายจ้าง ให้มาแสดงความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ได้จนถึง 31 ส.ค.นี้ และหลังจากนั้นจะรวบรวมความเห็นมาปรับปรุงร่างฯ ก่อนเสนอให้ ครม. พิจารณา และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแก้ไขกฎหมายในสภาต่อไป โดยตั้งเป้าหมายว่าจะดำเนินการเสร็จ และสามารถช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีได้ในปีหน้า
 
สำหรับการปรับปรุง พ.ร.บ.กองทุนฯ ครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญหลายส่วน เช่น มาตรา 44 ที่เปิดให้ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี หรือศาลมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการบังคับคดี สามารถเข้ารับการช่วยเหลือในการลดหย่อนหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ แปลงหนี้ได้ รวมถึงประเด็นอื่น ๆ อย่างการปรับลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้นาย จ้างที่ไม่ได้หักเงินเดือนแก่ลูกจ้างเพื่อนำส่ง กยศ. การเพิ่มอำนาจให้ กองทุนฯ พิจารณาปรับเกณฑ์ ผ่อนชำระเงินงวด เป็นรายปี รายไตรมาส หรือรายเดือน ได้ตามความเหมาะสม การปรับปรุงเบี้ยปรับสำหรับผู้ผิดนัดชำระ หรือการลดเพดานดอกเบี้ย เป็นต้น
 
อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่กำลังแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ กยศ.ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ผิด นัดชำระแล้ว เช่น ให้ชะลอการฟ้องคดีจนถึง 31 มี.ค. 65 ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความในปีนี้ พร้อมกับจะงดการขายทอดตลาด กรณีที่ถูกบังคับคดีจนถึงสิ้นปีนี้ด้วย นอกจากนี้ กยศ. ยังออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
 
  • กยศ.ลุยแก้กม.ช่วยลูกหนี้ ถูกฟ้องบังคับคดี 1.1 ล้านราย ให้กลับมาชำระปกติอีกครั้ง ...คลิก
วันที่: 
31 August 2021