Secondary

Languages

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสภากาชาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสภากาชาดไทย
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและจองบูชา “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า” 
รายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  โดยสั่งจองบูชาได้ที่เว็บไซต์ https://bhaisajyaguru.redcross.or.th
 
หรือ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการก่อสร้างได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย(2) "ประเภทบัญชี"ออมทรัพย์" เลขที่ 045-2-62588-8 
(ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) 
วันที่: 
7 April 2022