Secondary

Languages

แจ้งการส่งข้อมูลและการส่งคืนเงิน (e-Audit) ผ่านระบบ DSL ปีการศึกษา 2566

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาที่ได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ดำเนินการส่งข้อมูลและส่งคืนเงิน (e-Audit) ผ่านระบบ DSL ให้ครบถ้วน ตามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน หมวด 3 การตรวจสอบ การรับโอนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการส่งคืน ข้อ 9

ในการนี้ กองทุนขอแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการส่งข้อมูลและส่งคืนเงิน (e-Audit) ผ่านระบบ DSL ให้ครบถ้วนทั้ง 4 ลักษณะ ของปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีสถานศึกษาได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียนฯ ภายในเดือนของวันครบกำหนดส่งคืนเงิน และ/หรือกรณีสถานศึกษาได้รับการโอนเงินค่าเล่าเรียนฯ ภายหลังวันครบกำหนดส่งคืนเงิน กองทุนขอให้สถานศึกษาส่งข้อมูลและ/หรือส่งคืนเงินให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับการโอนเงิน ตามแนวปฏิบัติการส่งคืนเงิน e-Audit ทั้งนี้ หากสถานศึกษาไม่ดำเนินการส่งข้อมูลให้ครบถ้วนทุกราย (รายที่ได้รับเงินโอนแล้ว) ภายในระยะเวลาที่กำหนด กองทุนอาจพิจารณาระงับการโอนเงินในภาคการศึกษาถัดไป และหากสถานศึกษาไม่ดำเนินการส่งคืนเงินให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด กองทุนอาจพิจารณาระงับการโอนเงินในภาคการศึกษาถัดไป และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด

อนึ่ง กองทุนขอให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลไฟล์ลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องก่อนรายงานผ่านระบบ DSL และ/หรือตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินที่มิได้ใช้ลงทะเบียนเรียนก่อนนำเงินส่งคืนกองทุน เพื่อลดยอดหนี้ให้กับผู้กู้ยืมได้อย่างถูกต้อง

สำเนาหนังสือแจ้งสถานศึกษา  (คลิกเพื่อดูหนังสือ)

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกู้ยืม การส่งข้อมูลและส่งคืนเงิน (e-Audit) ผ่านระบบ DSL

1. ว่าที่ ร.ต.หญิง สุทธิดา รัตนา    โทร. 0 2016 2652 ([email protected])

2. นางสาวชมพูนุท  ประคองสาย  โทร. 0 2016 2650 ([email protected])

 

วันที่: 
14 July 2023