Secondary

Languages

รายชื่อสถานศึกษาที่ส่งเอกสารการกู้ยืมปีการศึกษา 2566 ผิดที่

เรียน  ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษา

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้รับการนำส่งสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ปีการศึกษา 2566 จากสถานศึกษาเป็นจำนวนมาก (คลิกดูรายชื่อ) กองทุน ขอเรียนว่า สถานศึกษาจะต้องนำส่งสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ปีการศึกษา 2566 ให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ซึ่งการส่งเอกสาร การกู้ยืมผิดที่ มายังกองทุน เป็นเหตุให้ผู้กู้ยืมจะยังไม่ได้รับเงินโอนค่าครองชีพเดือนที่ 2 และสถานศึกษาจะยังไม่ได้รับเงินโอนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุนจึงขอให้สถานศึกษานำส่งสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ปีการศึกษา 2566 ให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมตามที่อยู่ ดังนี้

1. บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ

อาคารสุขุมวิท ชั้น 14  เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร  10110

2. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ฝ่ายนโยบายรัฐ

เลขที่ 66 อาคารนวม ชั้น 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

หากสถานศึกษามีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการส่งสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สามารถติดต่อได้ดังนี้

1. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส่วนงาน Help Desk เบอร์โทรศัพท์ 0 2208 8699

หรือส่วนงานตรวจสอบสัญญา เบอร์โทรศัพท์ 0 2208 8630 หรือ 0 2208 8634-6

2. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายรัฐ  เบอร์โทรศัพท์  0 2650 6999

วันที่: 
19 July 2023