Secondary

Languages

SET e-Learning หลักสูตรภาคบังคับ นับเป็นชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2564 - 2570 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับผู้กู้ยืมเงิน ในการพัฒนาทักษะทางการเงินและเป็นการส่งเสริมให้ผู้กู้ยืมเงินของกองทุนฯ มีทักษะในการบริหารจัดการการเงินที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ อีกทั้งยังสร้างพฤติกรรมการเงินที่ดี  ลดการก่อหนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกองทุนฯ ให้นำเงินที่ได้รับชำระหนี้มาใช้หมุนเวียนในการให้กู้ยืมเงินตามพันธกิจของกองทุนฯ

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมความรู้ทางการเงินด้วยการจัดทำหลักสูตร SET e-Learning ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม โดยผู้กู้ยืมสามารถเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าว และนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการสะสมจำนวนชั่วโมงจิตสาธารณะตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ กรณีผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา กองทุนฯ ได้กำหนดจำนวนชั่วโมง จิตสาธารณะไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง และกำหนดให้มีหลักสูตรภาคบังคับที่ผู้กู้ยืมเงินจะต้องผ่านหลักสูตรการพัฒนาทักษะทางการเงิน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี ในลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 และลักษณะที่ 3

โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป กองทุนได้กำหนดให้มีหลักสูตรภาคบังคับที่ผู้กู้ยืมเงินจะต้องผ่านหลักสูตรการพัฒนาทักษะทางการเงิน ดังนี้

(1) ผู้กู้ยืมเงินในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ/สายอาชีพ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้องผ่านหลักสูตรภาคบังคับ จำนวน 3 ชั่วโมง

 

(2) ผู้กู้ยืมเงินในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องผ่านหลักสูตรภาคบังคับ จำนวน 6 ชั่วโมง

 

ทั้งนี้ หลักสูตรภาคบังคับให้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามที่กองทุนกำหนด

วันที่: 
2 April 2024