Secondary

Languages

กยศ. ลงพื้นที่ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี ปรับโครงสร้างหนี้ผู้กู้ยืม จ.สุราษฎร์ธานีและ จ.เชียงใหม่ กว่า 2,500 ราย

                                                            10 เมษายน 2567 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืม ภายในงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 และจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567 ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินผู้กู้ยืมกว่า 2,500 ราย พร้อมปลดภาระผู้ค้ำประกันทันที

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า “กองทุนฯได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่เพื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืม ภายในงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 และจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567 โดยภายในงานดังกล่าวมีผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จกว่า 2,500 ราย สามารถช่วยเหลือผู้กู้ยืมทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีให้ได้มีโอกาสผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาใหม่ อีกทั้งผู้ค้ำประกัน จะหลุดพ้นจากความรับผิดทันทีหลังจากทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้ผู้กู้ยืมผ่อนชำระเงินคืนกองทุนฯเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน ผู้กู้ยืมต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี และในการชำระเงินงวดสุดท้าย ผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เมื่อชำระหนี้งวดสุดท้ายเสร็จสิ้นกองทุนฯจะให้ส่วนลดเบี้ยปรับเดิมที่ตั้งพักไว้ทั้งหมด

ทั้งนี้ สำหรับการจัดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ได้มีกำหนดการจัดในเดือนเมษายนขึ้นอีก 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 20 เมษายน 2567 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น วันที่ 27 เมษายน 2567 ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี และวันที่ 28 เมษายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ กรุงเทพฯ โดยผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนนัดหมายเข้าทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หลังจากนั้นจะได้จัดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป” ผู้จัดการกองทุนฯกล่าวในที่สุด  

 

วันที่: 
10 April 2024