Secondary

Languages

ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน

 

 

  • การเข้าใช้งานระบบการกู้ยืมสำหรับ นักเรียน / นักศึกษา ...คลิก

 

  • การขอรหัสผ่านเข้าระบบ DSL เพื่อเตรียมการกู้ยืมด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ...คลิก

หมายเหตุ

  • หากท่านมีความประสงค์เปลี่ยนแปลง / แก้ไขเบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการลงทะเบียน ช่องทาง Mobile Application "กยศ. Connect"  หรือช่องทางเว็บไซต์  https://wsa.dsl.studentloan.or.th ขอให้ทำหนังสือถึงกองทุนเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียน กยศ.Connect พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เข้ามาตามที่อยู่กองทุนหรือส่งเอกสารไฟล์ .pdf ทางอีเมล [email protected] 

 

 
  • คลิปวิดีโอภาพรวมระบบการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ...คลิก
  • การรายงานสถานภาพการศึกษาโดยผู้กู้ยืม ... คลิก
  • การยื่นคำขอกู้ยืม ... คลิก