Secondary

Languages

ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน

นักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่มีรหัสผ่านต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านเข้าระบบ DSL เพื่อเตรียมการกู้ยืมด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. Connect หรือช่องทางเว็บไซต์  https://wsa.dsl.studentloan.or.th 

 

 

  • การเข้าใช้งานระบบการกู้ยืมสำหรับ นักเรียน / นักศึกษา ...คลิก

 

  • การขอรหัสผ่านเข้าระบบ DSL เพื่อเตรียมการกู้ยืมด้วยแอปพลิเคชัน กยศ. Connect ...คลิก

1. ผู้ใช้เข้าสู่แอปพลิเคชัน กยศ. Connect และเลือก "ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน".

2. ผู้ใช้เลือกช่องทางลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือ "บัตรประชาชน"

3. กรณีเลือกบัตรประจำตัวประชาชน ผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วนตัว และกดปุ่ม "ยินยอมตามข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งาน"

จากนั้นกดปุ่ม "ถัดไป"

4. ผู้ใช้เลือกยืนยันผ่าน "อีเมล" หรือ "โทรศัพท์มือถือ" จากนั้นกดปุ่ม "ถัดไป"

5. กรณีเลือกยืนยันผ่านโทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้ระบุรหัส OTP  ที่ได้รับทางเบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยัน"

6. ผู้ใช้ตั้งรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยัน"

7. ผู้ใช้ลงทะเบียนขอสิทธิ์สำเร็จ

8. ลงชื่อเข้าใช้งานครั้งแรกบนแอปพลิเคชัน (First Login) ผู้ใช้กรอกข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน

จากนั้นกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

9. กรณีใช้โทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้เลือกช่องทางในการยืนยันตัวตน ด้วยรหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม "รับรหัส OTP "

10. ผู้ใช้ตั้งรหัส PIN 

11. ระบบเข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชันอัตโนมัติ

หมายเหตุ

  • กรณีผู้ใช้ถูกระงับบัญชี หรือลืมรหัสผ่าน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ... คลิก
  • หากท่านมีความประสงค์เปลี่ยนแปลง / แก้ไขเบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ในการลงทะเบียน ช่องทาง Mobile Application "กยศ. Connect"  หรือช่องทางเว็บไซต์  https://wsa.dsl.studentloan.or.th ขอให้ทำหนังสือถึงกองทุนเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียน กยศ.Connect พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เข้ามาตามที่อยู่กองทุนหรือส่งเอกสารไฟล์ .pdf ทางอีเมล [email protected] 

 

 
  • คลิปวิดีโอภาพรวมระบบการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ...คลิก
  • การยื่นคำขอกู้ยืม ... คลิก