Secondary

Languages

แนวปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืม

แนวปฏิบัติสำหรับผู้กู้ยืม

สำหรับการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ในงวดวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 กองทุนจะแจ้งหักเงินเดือนโดยใช้ยอดหนี้ตามตารางชำระรายปี โดยหารด้วยจำนวนเดือน (12 เดือน) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 และในงวดปีถัดไปจะเริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของทุกปี จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

หากผู้กู้ยืมมีเงินในบัญชีเงินเดือนไม่เพียงพอสำหรับหักชำระหนี้เงินกู้ยืมตามที่กองทุนแจ้ง ผู้กู้ยืมยังมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ตามช่องทางรับชำระหนี้อื่นที่มีอยู่เดิม และหากผู้กู้ยืมอยู่ในระหว่างผิดนัดชำระหนี้ ขอให้ผู้กู้ยืมดำเนินการชำระให้เป็นปกติ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหักเงินผู้กู้ยืมโดยอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมนี้ เนื่องจากบัญชีออมทรัพย์ที่ผูกกับสัญญากู้ยืมในการรับเงินกู้ยืมค่าครองชีพ ทำให้กองทุนไม่สามารถยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ จึงแนะนำให้ผู้กู้ยืมที่ชำระด้วยการหักเงินเดือนดำเนินการ ดังนี้

1. ยกเลิกการใช้บัญชีออมทรัพย์ดังกล่าว หรือ

2. จัดการไม่ให้มียอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ดังกล่าว


การขอรับเงินคืนกรณีหน่วยงานหักเงินเกิน 

  • ดาวน์โหลด แบบขอรับเงินคืน ในส่วนที่ชำระเกินจากหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน ...คลิก