Secondary

Languages

สถิติข้อมูล กยศ. วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,577,594 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,548,923 ราย คิดเป็น 54%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,138,102 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,819,051 ราย คิดเป็น 28%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 71,518 ราย คิดเป็น 1%