Secondary

Languages

สถิติข้อมูล กยศ. วันที่ 30 เมษายน 2567

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,809,621 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,501,600 ราย คิดเป็น 52%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,368,162 ราย คิดเป็น 20%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,866,818 ราย คิดเป็น 27%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 73,041 ราย คิดเป็น 1%