Secondary

Languages

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,992,607 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,599,103 ราย คิดเป็น 60%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 840,609 ราย คิดเป็น 14%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,487,579 ราย คิดเป็น 25%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 65,316 ราย คิดเป็น 1%