Secondary

Languages

สถิติข้อมูล กยศ. วันที่ 31 มีนาคม 2566

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,470,274 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,489,523 ราย คิดเป็น 54%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,171,044 ราย คิดเป็น 18%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,739,253 ราย คิดเป็น 27%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 70,454 ราย คิดเป็น 1%