Secondary

Languages

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,968,578 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,578,331 ราย คิดเป็น 60%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 994,670 ราย คิดเป็น 17%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,333,303 ราย คิดเป็น 22%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 62,274 ราย คิดเป็น 1%