Secondary

Languages

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 6,146,444 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,571,544 ราย คิดเป็น 58%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 992,903 ราย คิดเป็น 16%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,516,085 ราย คิดเป็น 25%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 65,912 ราย คิดเป็น 1%