Secondary

Languages

สถิติข้อมูล กยศ. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน : 5,648,857 ราย

อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,645,349 ราย คิดเป็น 65%

อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 838,521 ราย คิดเป็น 15%

ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,107,161 ราย คิดเป็น 20%

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ 57,826 ราย คิดเป็น 1%