Secondary

Languages

ประกาศชี้แจงข้อสอบถามรายละเอียดและขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศชี้แจงข้อสอบถามรายละเอียดและขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล (DSL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่: 
17 August 2018