Secondary

Languages

รายชื่อสถานศึกษาที่ ยังมิได้ นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2551-2557 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

เรียน  ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษา

ตามบันทึกข้อความที่ กค 5115/2653 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 การติดตามเอกสารการกู้ยืมเงินปีการศึกษา 2551-2557 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 พบว่า มีสถานศึกษาที่ยังมิได้นำส่งเอกสารสัญญากู้ยืมเงินและเอกสารแห่งหนี้ไม่ครบถ้วนกรณีโอนเงินค่าครองชีพ ปีการศึกษา 2551-2557 กองทุน กยศ. มายังกองทุนฯ  รายละเอียด ดังนี้

  • รายชื่อสถานศึกษา จำนวน 1,046 แห่งและสัญญา จำนวน 14,235 ฉบับ ที่ยังมิได้นำส่งของธนาคารกรุงไทย ... คลิก
  • รายชื่อสถานศึกษา จำนวน 50 แห่ง และสัญญา จำนวน 627 ฉบับ ที่ยังมิได้นำส่งของธนาคารอิสลาม ... คลิก

กองทุนจึงขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวให้เร่งจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินหรือแบบคำขอกู้ยืม และเอกสารประกอบให้กับกองทุนฯ โดยเร็ว ในการนี้กองทุนขออภัยมา ณ โอกาสนี้ หากผู้กู้ยืมและสถานศึกษาได้จัดส่งสัญญากู้ยืมปีการศึกษา 2551-2557 แล้ว

 

ฝ่ายกู้ยืม

ข้อมูลสัญญากู้ยืมปีการศึกษา 2551-2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

วันที่: 
6 July 2021