Secondary

Languages

รายชื่อสถานศึกษาที่ ยังมิได้ นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2551-2557 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

เรียน  ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษา

ตามบันทึกข้อความที่ กค 5115/2653 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 การติดตามเอกสารการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2551-2557 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 พบว่ามีสถานศึกษาที่ยังมิได้นำส่งเอกสารสัญญากู้ยืมเงินและเอกสารแห่งหนี้ไม่ครบถ้วนกรณีโอนเงินค่าครองชีพ ปีการศึกษา 2551-2557 กองทุน กยศ. มายังกองทุนฯ รายละเอียด ดังนี้

  • รายชื่อสถานศึกษา จำนวน 1,059 แห่งและสัญญา จำนวน 14,530 ฉบับ ที่ยังมิได้นำส่งของธนาคารกรุงไทย ... คลิก
  • รายชื่อสถานศึกษา จำนวน 54 แห่ง และสัญญา จำนวน 665 ฉบับ ที่ยังมิได้นำส่งของธนาคารอิสลาม ... คลิก

กองทุนจึงขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวให้เร่งจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินหรือแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารประกอบให้กับกองทุนฯ โดยเร็ว ในการนี้ กองทุนขออภัยมา ณ โอกาสนี้ หากผู้กู้ยืมและสถานศึกษาได้จัดส่งสัญญากู้ยืมปีการศึกษา 2551-2557 แล้ว

 

ฝ่ายกู้ยืม

ข้อมูลสัญญากู้ยืมปีการศึกษา 2551-2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

วันที่: 
12 มกราคม 2564