Secondary

Languages

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 

ระดับมัธยมศึกษา

หัวข้อ เสริมความเข้าใจในการให้กู้ยืม 2567 (ระดับมัธยมศึกษา) ...คลิก

- หัวข้อ ภาพรวมการดำเนินงานกองทุน 2567 (ระดับมัธยม) ...คลิก

- หัวข้อ ระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลการเรียนรู้และจิตสาธารณะเพื่อสังคม LMS  ...คลิก

- หัวข้อ เสริมความรู้ใหม่ การสร้าง E-Protfolio สำหรับผู้กู้ยืม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ...คลิก

- หัวข้อ ออมหลักสิบ รับเพิ่มหลักร้อยทวีเงินออมสบายๆ กอช  ...คลิก

- หัวข้อ เทคนิคง่ายๆ ให้สถานศึกษาและผู้กู้ยืมได้รับเงินโดยเร็ว (I Bank) ...คลิก

- หัวข้อ เทคนิคง่ายๆ ให้สถานศึกษาและผู้กู้ยืมได้รับเงินโดยเร็ว(KTB) ... คลิก


ระดับอาชีวศึกษา

หัวข้อ เสริมความเข้าใจในการให้กู้ยืม 2567 (ระดับอาชีวศึกษา) ...คลิก

- หัวข้อ ภาพรวมการดำเนินงานกองทุน 2567 (ระดับอาชีวศึกษา)  ...คลิก

- หัวข้อ ระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลการเรียนรู้และจิตสาธารณะเพื่อสังคม LMS  ...คลิก

- หัวข้อ เสริมความรู้ใหม่ การสร้าง E-Protfolio สำหรับผู้กู้ยืม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ...คลิก

- หัวข้อ ออมหลักสิบ รับเพิ่มหลักร้อยทวีเงินออมสบายๆ กอช  ...คลิก

- หัวข้อ เทคนิคง่ายๆ ให้สถานศึกษาและผู้กู้ยืมได้รับเงินโดยเร็ว (I Bank) ...คลิก

- หัวข้อ เทคนิคง่ายๆ ให้สถานศึกษาและผู้กู้ยืมได้รับเงินโดยเร็ว(KTB) ... คลิก


ระดับอุดมศึกษา

- หัวข้อ เสริมความเข้าใจในการให้กู้ยืม 2567 (ระดับอุดมศึกษา) ... คลิก

- หัวข้อ ภาพรวมการดำเนินงานกองทุน 2567 (ระดับอุดมศึกษา) ... คลิก

- หัวข้อ ระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลการเรียนรู้และจิตสาธารณะเพื่อสังคม LMS  ...คลิก

- หัวข้อ เสริมความรู้ใหม่ การสร้าง E-Protfolio สำหรับผู้กู้ยืม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ...คลิก

- หัวข้อ ออมหลักสิบ รับเพิ่มหลักร้อยทวีเงินออมสบายๆ กอช  ...คลิก

- หัวข้อ เทคนิคง่ายๆ ให้สถานศึกษาและผู้กู้ยืมได้รับเงินโดยเร็ว (I Bank) ...คลิก

- หัวข้อ เทคนิคง่ายๆ ให้สถานศึกษาและผู้กู้ยืมได้รับเงินโดยเร็ว(KTB) ... คลิก

วันที่: 
29 March 2024